Villkor

Allmänna villkor

 

1. Allmänt
1.1
Dessa allmänna villkor gäller för sålda produkter, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan kunden och Varmfront.
1.2
Vid försäljning till konsument tillämpar Varmfront de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Mer information finns i distansavtalslagen.

2. Beställning
Beställning av Varmfronts produkter sker via shop.varmfront.se, www.väderbutiken.se, brev, telefon eller fax. För att en beställning skall vara bindande för Varmfront, måste beställningen skriftligen bekräftas av Varmfront före genomförd leverans. Detta innebär bland annat att om produkt i Varmfronts sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Varmfront ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan. Vidare måste betalning av handpenning om minst 10% av totalbeloppet inklusive moms ha inkommit till Varmfront.
Varmfront förbehåller sig rätten att ta kreditupplysning på kund som gjort en beställning i butiken, utan att i förväg meddela kunden om detta.

3. Leverans och frakt
3.1
Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut ifrån Varmfronts lager. Vid leverans fritt kunden är leveransdagen den dag då produkten framkommer till kunden. Avhämtar eller mottager kunden inte produkten på avtalad tid, är leveransdagen den dag då produkten fanns tillgänglig för avhämtning hos Varmfront. Risken för produkten övergår på kunden på leveransdagen.
3.2
Såvida inte annat överenskommits sker leverans från Varmfront i Norrtälje, Sverige. Varmfront ombesörjer på begäran för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligast transportsätt efter överenskommelse med kunden. Om Varmfront ombesörjer transport skall kunden ersätta Varmfronts utgifter i samband med transporten om annat inte överenskommits.

4. Leveransförsening
Kunden får genom skriftligt meddelande till Varmfront häva avtalet såvitt det avser försenade produkter om leveransförsening som beror på Varmfront eller något förhållande på Varmfronts sida pågår mer än 45 dagar.

5. Pris och betalning
5.1
På Varmfronts hemsida förekommande priser och avgifter är inklusive mervärdeskatt men exklusive eventuella frakt- eller portokostnader vilka utgår enligt leverantörens gällande prislista på leveransdagen.
5.2
Varmfront förbehåller sig rätten att när som helst innan Leveransdagen justera under punkten 5.1 angivna priser, under förutsättning att kunden därvid meddelas. Kunden äger då skriftligen häva köpet i enlighet med punkten 8 nedan.
5.3
Såvida Varmfront inte skriftligen medger annat skall kunden erlägga betalning via något av de betalalternativ som erbjuds. Pay&Reads betalningsplattform som används av denna butik använder sig av SSL-certifikat för kryptering av känsliga uppgifter. Dina kortuppgifter skyddas av 128 bitars SSL-kryptering. Trots att butiken själv saknar SSL-certifikat löses krypteringen genom att inga känsliga uppgifter skickas inom butiken. Kortuppgifterna matas in i ett formulär på Pay&Reads säkra server, och skickas inom Pay&Reads betalsystem med 128 bitars SSL-kryptering. Inga kortuppgifter hanteras av butiken, och Pay&Read sparar inte dessa uppgifter i sitt betalsystem. När kortuppgifterna är mottagna, och kryptering inte längre är nödvändig får användaren återvända till butiken - då kan en varning visas om att man kommer till en osäker sajt. Detta är helt i sin ordning och innebär ingen säkerhetsrisk, alla känsliga uppgifter är då redan hanterade.
5.4
Kortbetalning:
Kortbetalning kan för närvarande inte erbjudas.
5.5
Betalning med Direktbank:
Betalning i direktbank kan för närvarande inte erbjudas.
5.6
Fakturabetalning:
Fakturering sker via Payers faktureringsplattform och fakturorna skickas ut av fakturapartnern PBK. Beskrivning av varan samt det säljande företagets namn står tryckt mitt på fakturan.
Betalningsvillkor är 20 dagar. Vid eventuell påminnelse tillkommer en påminnelseavgift på 50 kr samt ref.ränta + 8% från förfallodatum.
PBK ansvarar även för eventuell inkassohantering.

6. Dröjsmål med betalning
Betalar inte kunden i rätt tid har Varmfront eller Varmfronts faktureringspartner rätt att ta ut påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt lag och i förekommande fall hålla på leverans eller del därav.
Obetalda fordringar skickas ovillkorligen till inkasso.

7. Ägarförbehåll
7.1
Produkterna förblir Varmfronts egendom till dess de till fullo betalats.
7.2
Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan Varmfronts skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.

8. Returrätt och reklamationer
8.1
Kunden har endast rätt att returnera sådan produkt som Varmfront lagerhåller. För produkter som Varmfront ej lagerhåller eller produkt som Varmfront lagerhåller men som specialanpassats för kunden gäller ingen returrätt. Retur får ske inom 10 dagar från Leveransdagen under förutsättning att produkten återlämnas till Varmfront i oskadat och obrukat skick i obruten originalförpackning. Kund som önskar returnera produkt skall först kontakta Varmfront. Vid retur skall kopia av faktura och/eller kvitto på erlagd betalning bifogas. Observera att returen är godkänd först när Varmfront mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara insänd i enlighet med ovanstående villkor. Det åligger kunden att ombesörja och bekosta kostnaderna för returfrakten. Vid återbetalningen och/eller krediteringen gör dessutom Varmfront avdrag för fraktkostnader samt en allmän hanteringsavgift uppgående till 180 kronor för produktförsändelser, vars sammanlagda värde uppgår till högst 1 000 kr exklusive mervärdesskatt, och 420 kronor för produktförsändelser, vars sammanlagda värde överstiger 1 000 kronor exklusive mervärdesskatt. Returfrakten sker på kundens risk.
8.2
Det åligger kunden att kontrollera beställda produkter vid mottagning med hänsyn till eventuella fel och brister. Finner kunden genom sin undersökning att produkten är behäftad med fel eller brist skall kunden reklamera detta skriftligt senast 10 dagar från Leveransdagen. Sker icke sådan reklamation anses kunden ha godtagit det skick som produkten levererats i.
8.3
Konsumentens (privatperson) ångerrätt vid distansavtal - konsument har på det sätt lag om konsumentskydd vid distansavtal mm närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Varmfront lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätten gäller dock inte datorprogram där förseglingen/plomberingen brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t ex serienummer). Ångerrätt gäller endast om varan med originalförpackning är i väsentligen oförändrat skick. Varan med originalförpackning skall således återsändas i samma skick som när den erhölls av kund. Varan skall sändas till Varmfront med ordernummer och faktura. Ångerrätten är ej tillämplig för företag. Vill konsument utöva ångerrätt skall denne kontakta Varmfront/vonP på telefon 070-577 56 61, e-post till info(-snabela-)varmfront.se eller via Varmfronts hemsida och uppge order- eller fakturanummer. Returansökan är giltig under 14 dagar, under vilken tid varan på kundens bekostnad skall ha kommit Varmfront tillhanda. Är returfrakten ej betald görs avdrag för denna från den av kunden erlagda köpeskillingen när denna återbetalas. För mer information om lagen se även distansavtalslagen.

9. Särskilda villkor för programprodukter
9.1
För programprodukter gäller särskilda villkor som särskilt bifogas detta avtal eller där så ej är fallet, finns förpackade tillsammans med programprodukten, före vad som anges i dessa allmänna leveransvillkor i övrigt.
9.2
Kunden erhåller en icke exklusiv nyttjanderätt till programprodukter som levereras på eget media eller ingår i produkten. Kunden erhåller inte genom dessa allmänna villkor någon annan rätt såsom äganderätt eller upphovsrätt genom avtalet.

10. Garanti
Produkterna levereras med de garantier som tillverkare eller leverantör erbjuder Varmfront. Kunden kan inte åberopa någon ytterligare produktgaranti från Varmfront. Garantiperioden förlängs inte till följd av att Varmfront avhjälper fel i eller företar omleverans av produkterna.

11. Ansvar för fel
11.1
Varmfront är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation.
11.2
Varmfronts ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.
11.3
Varmfronts ansvar omfattar inte:
a) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion;
b) fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med Varmfronts instruktioner;
c) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom Varmfronts kontroll;
d) normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller att anskaffning av förbrukningstillbehör erfordras.
11.4
Varmfront ansvarar endast för fel som påtalas inom ett år från Leveransdagen.
11.5
Felavhjälpandet sker hos Varmfront eller av denna anvisat serviceställe i Sverige. Kunden ombesörjer transporten och står för kostnaden och risken för denna.
11.6
Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som Varmfront ansvarar för skall kunden ersätta Varmfront enligt Varmfronts vid varje tillfälle gällande prislista.
11.7
Varmfronts ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot Varmfront med anledning av fel.

12. Ansvarsbegränsning
12.1
Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Varmfront enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.
12.2
Varmfront ansvar omfattar endast direkta förluster. Varmfronts ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller kundens förlust av data, och ej heller skador som Varmfront inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

13. Överlåtelse av avtalet
13.1
Varmfront får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt förevarande allmänna villkor.
13.2
Förevarande allmänna villkor får i övrigt inte överlåtas utan andra partens samtycke.

14. Skiljedom
Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.

Drivs med hjälp av OpenCart
Varmfront © 2018